Zamówienie w ramach konkursu nr 1 do Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń́ wyników prac B+R”; Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

15-05-2020

Termin składania ofert

17-06-2020

Numer ogłoszenia

31232

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej na adres sebastian.zywczak@pulpack.pl lub osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1.
2. Termin składania ofert upływa dn. 17.06.2020 do końca dnia. Po upływie wskazanego terminu oferty nie będą przyjmowane.
3. Oferty prosimy składać w dniach: 16.05.2020r. – 17.06.2020r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sebastian.zywczak@pulpack.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Żywczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 244 690

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu Dostawa i instalacja fabrycznie nowego środka trwałego – linii do produkcji/formowania gabarytowych wytłoczek technicznych o podwyższonej wytrzymałości z pulpy papierowej o podwyższonej gęstości w ramach konkursu nr 1 do Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń́ wyników prac B+R”; Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, Pulpack Sp. z o.o. Sp. k. pragnie wyłonić dostawcę linii produkcyjnej, zgodnie z dokumentacją załączoną do niniejszego postępowania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający, w związku z realizacją projektu pt. Dostawa i instalacja fabrycznie nowego środka trwałego – linii do produkcji/formowania gabarytowych wytłoczek technicznych o podwyższonej wytrzymałości z pulpy papierowej o podwyższonej gęstości w ramach konkursu nr 1 do Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń́ wyników prac B+R”; Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do składania ofert na dostawę linii produkcyjnej, zgodnie z dokumentacją załączoną do niniejszego postępowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego środka trwałego – linii do produkcji/formowania gabarytowych wytłoczek technicznych o podwyższonej wytrzymałości z pulpy papierowej o podwyższonej gęstości

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę i uruchomienie linii – do siedziby Zamawiającego
2. Kontrolny rozruch linii
3. Pełną specyfikację techniczną wraz z instrukcją

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu umowy uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. Termin realizacji dostawy i uruchomienia linii maksymalnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy z dostawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostawca musi wykazać się spełnianiem następujących warunków:
a. Dostawcą posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do zapytania.
b. Dostawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do prawidłowego wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Dostawcą posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do zapytania

Potencjał techniczny

Dostawcą posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dostawcą posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do prawidłowego wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Niedopuszczalne jest powoływanie się na zasoby podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dostawca zobowiązany jest przedłożyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do zapytania;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
a. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b. w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy.
c. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Dostawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.
8. Wszystkie zmiany do umowy będą dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dodatkowo do oferty Dostawca załącza następujące dokumenty pod rygorem nieważności oferty:
a. Formularz ofertowy – załączony na wzorze Załącznika nr 4 i pełną specyfikację techniczną oferowanego urządzenia;
b. Dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
c. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Dostawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydowały będą, przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, kryteria:
a. CENY;
b. GWARANCJI
3. Algorytm przyznawania punktów w kryterium – CENA (waga: 80):

Liczba pkt. = Cnaj/Cbad x 80, gdzie:

Cnaj oznacza najniższą cenę netto zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cbad – cena oferty badanej netto
Maksymalną liczbę punktów (czyli 80 pkt), otrzyma oferta z najniższą ceną.

4. Algorytm przyznawania punktów w kryterium – GWARANCJA (waga: 20):

Gwarancja ─ długość okresu gwarancji przestawiony w ofercie będzie oceniony zgodnie z wzorem:
G=(Gnaj/Gbad)x20 gdzie:
G – liczba punktów z kryterium długości gwarancji przyznanych w rozpatrywanej ofercie,
Gnaj – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach nie krótszy niż 12 miesięcy,
Gbad ─ okres gwarancji z rozpatrywanej oferty w miesiącach,
20 – waga kryterium.
Maksymalną liczbę punktów (czyli 20 pkt), otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji.
5. W każdym z kryteriów punkty obliczone zostaną do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów (suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach), jaką może uzyskać oferta: 100,00 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów
6. Oferta Dostawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż co najmniej dwie oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli kryterium ceny nie rozstrzygnie postępowania, Zamawiający wezwie Dostawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
8. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b. Dostawca spełni warunki udziału w postepowaniu,
c. złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby uprawnione,
d. oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty, które:
a. nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b. nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z powodu powiązań osobowych/kapitałowych Dostawcy lub podmiotu użyczającego zasobów z Zamawiającym – powiązania rozumiane jako wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegających na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
c. złożyli oferty częściowe;

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

Pulpack Sp. z o.o. Sp. k.

Adres

Rokicińska 168

92-412 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+ 48 604 244 690

NIP

7282805444

Numer naboru

POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.